Veelgestelde vragen over dit dashboard

Algemeen

Het dashboard laat actuele cijfers zien over het coronavirus in Nederland. Die informatie komt van het RIVM, de GGD’en en de ziekenhuizen. Op het dashboard is bijvoorbeeld te zien hoeveel mensen getest zijn op corona en hoeveel daarvan besmet zijn.

Door het coronavirus zijn veel mensen ziek geworden en overleden. Met het dashboard is te zien of en waar het virus weer opleeft. Zo kunnen we nieuwe uitbraken van het virus sneller en preciezer bestrijden. Bijvoorbeeld met landelijke of regionale maatregelen. Maatregelen vragen altijd om integrale politieke weging. Bij het nemen van maatregelen wordt dus ook gekeken naar maatschappelijke en economische belangen.

Dit dashboard is ontwikkeld in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

De cijfers op dit dashboard geven samen een goed overzicht. Sommige cijfers zeggen iets over het virus en nieuwe uitbraken. Andere cijfers helpen bestuurders om de kans op nieuwe oplevingen beter in te schatten.

Het dashboard is continu in ontwikkeling (zolang het virus nog “onder ons” is), omdat we voortdurend kijken of we betere data kunnen toevoegen. Daarbij kost het tijd om zo’n dashboard goed te bouwen. Daarom wordt het dashboard stap voor stap uitgebreid. Ook willen we dat de informatie op deze website goed te lezen is op iedere computer of telefoon, in het Nederlands en in het Engels.

Een signaalwaarde is een soort `alarmbel’ die door het ministerie van VWS wordt vastgesteld. Die alarmbellen kunnen afgaan als er veel mensen tegelijkertijd ziek worden, in het ziekenhuis worden opgenomen, of positief getest worden. Zo is berekend dat als er langdurig meer dan 40 mensen per dag in het ziekenhuis worden opgenomen, de zorg al snel overbelast kan raken.

Het coronavirus verspreidt zich niet overal even snel. Soms vlamt het virus in bepaalde regio op, terwijl in een andere regio het aantal besmettingen beperkt blijft. Als we die informatie goed in beeld hebben, kunnen we het virus gericht en snel bestrijden daar waar het opleeft. Daarom worden de cijfers op het dashboard ook per gemeente of regio’s weergegeven. Dit helpt ook burgemeesters om lokale of regionale maatregelen te nemen.

Nee, dit dashboard is geen app. De CoronaMelder-app, ontwikkeld door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in samenwerking met het RIVM en de GGD’en, is dat wel. CoronaMelder stuurt gebruikers een bericht wanneer zij langere tijd in de buurt zijn geweest van iemand die besmet is met het coronavirus. Ook vertelt de app wat je het beste kunt doen als je zo’n bericht krijgt. Kijk op de website van CoronaMelder voor meer informatie.

Ja, het dashboard voldoet aan de privacyrichtlijnen. Je kunt dus niet zien bij wie welke gegevens horen. De gegevens zijn niet herleidbaar tot personen. Alle data van het dashboard zijn voor iedereen toegankelijk en zijn verkrijgbaar bij het RIVM, de GGD’en en de ziekenhuizen. Het dashboard verwijst naar die databronnen.

Het dashboard geeft inzicht in de ontwikkeling van het coronavirus in de verschillende regio’s. De informatie in het dashboard wordt door gemeenten, regio’s en het Rijk gebruikt om te bepalen welke maatregelen nodig zijn om het virus in te dammen.

Er bestaan grote verschillen tussen regio’s. In de ene regio heeft het virus tot nu toe veel harder toegeslagen dan in de andere. Toch kan het virus overal in het land makkelijk om zich heen grijpen. Veel maatregelen gelden daarom in het hele land. Soms gelden extra maatregelen in een bepaalde regio. Dat gebeurt als daar veel extra besmettingen worden vastgesteld. Dus: duiding van experts en gesprekken met GGD en veiligheidsregio’s bepalen in grote mate de maatregelen die worden genomen.

IT-kwetsbaarheden op dit dashboard kunt u doorgeven aan het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) via hun formulier. Doe dit zo snel mogelijk en voordat u anderen vertelt over uw ontdekking. We nemen meldingen samen met het NCSC in behandeling en lossen deze zo snel mogelijk op. Dank voor uw medewerking!

Ga voor vragen over het coronavirus naar rijksoverheid.nl. Hier vindt u bijvoorbeeld informatie over uw vaccinatie en over de coronamaatregelen. Vindt u het antwoord op uw vraag niet, dan kunt u ook bellen naar het publieksinformatienummer 0800 - 1351 (tussen 08:00 en 20:00 uur). Vanuit het buitenland is dit nummer te bereiken op +31 20 205 1351.

Vaccinaties

Op dit moment is het helaas nog niet mogelijk om op het dashboard aantallen eerste en tweede prikken apart te laten zien, omdat nog niet alle data geautomatiseerd worden aangeleverd. Daarom tonen we nu het totaal aantal gezette prikken; sinds 27 januari zitten daar ook tweede prikken bij. Zodra er geautomatiseerde cijfers beschikbaar zijn over het aantal volledig gevaccineerde personen, zullen we die op het dashboard laten zien.

De cijfers van het aantal gemelde prikken zijn niet compleet, omdat de registratiesystemen van de zorginstellingen en huisartsenpraktijken nog niet zijn gekoppeld aan het centrale registratiesysteem van het RIVM (CIMS). Om toch een zo goed mogelijk beeld te geven van het aantal gezette prikken, maakt het RIVM een berekening van het aantal gezette prikken. De berekende cijfers zijn gebaseerd op de aantallen vaccins die in opdracht van het RIVM zijn afgeleverd op de priklocaties.

Op dit moment is dat helaas nog niet mogelijk, omdat we daarvoor nog niet alle benodigde gegevens geautomatiseerd aangeleverd krijgen. Maar het staat op onze planning om deze informatie toe te voegen zodra dat kan. We willen zo snel mogelijk de vaccinatiegraad van de totale bevolking en vervolgens ook de vaccinatiegraad per leeftijdsgroep op het dashboard laten zien. We breiden de vaccinatiepagina de komende weken in etappes verder uit.

Informatie over bijwerkingen van het vaccin worden niet op het coronadashboard gepubliceerd. Het dashboard houdt cijfers bij om de ontwikkeling van de pandemie in de gaten te houden. De stichting Lareb houdt in opdracht van het ministerie van VWS de bijwerkingen van de verschillende vaccinaties bij.

R-waarde

Hoewel de R-waarde ‘oud’ lijkt, is de getoonde waarde van op dit moment het meest recente beschikbare cijfer. Schattingen van het reproductiegetal R recenter dan 14 dagen geleden kunnen een indicator zijn voor de uiteindelijke waarde, maar zijn niet betrouwbaar als voorspeller. De betrouwbaarheid van de schatting wordt kleiner voor recentere dagen, omdat de meldingen voor recente dagen nog niet volledig gerapporteerd zijn en de aantallen meldingen voor toekomstige dagen nog niet bekend kunnen zijn. De R-waarde is zo ‘oud’, omdat de waarde anders niet betrouwbaar genoeg is.

Het reproductiegetal wordt elke dinsdag- en vrijdagmiddag rond 15.20 uur geüpdatet op het dashboard, nadat we de gegevens van het RIVM hebben ontvangen. Op de dinsdag ontvangen we de R-waarde van de vrijdag twee weken daarvoor, op de vrijdag ontvangen we de R-waarde van de maandag twee weken daarvoor.

Ziekenhuis- & IC-opnames

Sinds medio januari gebruiken we in de grafiek ‘Ziekenhuisopnames door de tijd heen’ de daadwerkelijke datum van een ziekenhuisopname, omdat dat beter weergeeft wanneer mensen in het ziekenhuis terecht zijn gekomen. Dat betekent dat we bij gisteren alleen de opnames van die dag laten zien. Maar omdat een opname vaak pas één of twee dagen later gemeld wordt, is dit cijfer in eerste instantie nog niet compleet. Het cijfer stijgt in de dagen erna, omdat er dan in de meldingen ook opnames van gisteren zullen zitten. Die opnames worden dan aan de grafiek toegevoegd. In de grafiek staat daarom een grijze balk die aangeeft voor welke dagen de cijfers nog niet compleet zijn en dus de komende dagen nog zullen stijgen.

De meldingen van ziekenhuisopnamen komen vanuit verschillende bronnen. Niet iedereen levert de gegevens op hetzelfde moment aan. Dat betekent in de praktijk dat we meldingen binnen kunnen krijgen van opnames van enkele dagen daarvoor. Dat is de reden dat de cijfers van de afgelopen dagen nog aangepast kunnen worden.

Het dashboard is bedoeld om de voortgang van de pandemie en de druk op de zorg in de gaten te houden. Het aantal ziekenhuisopnames geeft een beeld van de ziektelast van het virus en de druk op de zorg. Het is natuurlijk goed nieuws als patiënten het ziekenhuis verlaten, maar voor het volgen van de pandemie is het niet belangrijk.

Positieve testen

Het klopt dat het totaal aantal besmettingen per regio niet altijd overeenkomen met de getallen per gemeenten. Dit verschil komt doordat niet alle positieve testen herleid kunnen worden tot een specifieke gemeente.

Sterftecijfers

Het aantal sterfgevallen tot 50 jaar door COVID-19 is klein. In verband met de privacy, mogen aantallen niet herleidbaar zijn tot personen. Nabestaande zouden hun dierbare kunnen herkennen als die ene persoon die in een bepaalde leeftijdsgroep is overleden. Daarom zijn de leeftijdsgroepen tot 50 jaar samengevoegd.

Varianten

Het is niet mogelijk om binnen de aantallen over besmettingen onderscheid te maken tussen de bekende variant COVID-19 en andere varianten, waaronder de Britse variant. Bij positieve testen wordt via steekproeven onderzocht om welk type COVID-virus het gaat. Vanuit de informatie van deze steekproeven wordt het landelijke aandeel van de varianten ingeschat aan de hand van rekenkundige modellen. Het is dus niet mogelijk om exacte cijfers per virusvariant weer te geven.

Rioolwatermetingen

Het gemiddelde in de bovenste blauwe balk is een gemiddelde over een langere periode. De grijze balken betreffen de laatste metingen. De afwijking kan twee oorzaken hebben. De laatste meting geeft een lager aantal virusdeeltjes aan dan het gemiddelde over eerdere metingen. Ook kan het gebeuren dat bijvoorbeeld door weersomstandigheden er minder metingen hebben plaatsgevonden. Als de laatste meting dan een gering aantal virusdeeltjes laat zien, verschijnt dit als afwijkende waarde op het dashboard.

Rioolwaterzuiveringsinstallaties volgen vaak niet gemeentegrenzen. Hoewel een installatie in een bepaalde gemeente staat, kan het ook zo zijn dat het ook (een deel) van het rioolwater van omliggende gemeenten zuivert. Vanaf 4 maart 2021 worden op het dashboard ook van de gemeenten die geen eigen rioolwaterzuivering hebben de rioolmetingen weergegeven. Door de metingen van de rioolwaterzuiveringen te gebruiken waar deze gemeenten op aangesloten zijn, en met behulp van bevolkingscijfers van het CBS, kunnen we ook voor de gemeenten zonder eigen rioolwaterzuivering berekenen hoeveel virusdeeltjes er in het rioolwater zitten. En omdat de weergave per 100.000 inwoners is, zijn die cijfers vergelijkbaar met andere gemeenten. Deze nieuwe berekening leidt tot andere waarden op landelijk, regionaal en gemeenteniveau. Via deze website is meer informatie te vinden over de berekening van de cijfers.