Cijferverantwoording
- Cijferverantwoording

Patiënten in beeld

Waar komen de cijfers vandaan?

Patïenten per leeftijdsgroep door de tijd heen
De cijfers over het aantal opgenomen patiënten in het ziekenhuis en op de intensive care afdelingen (IC) komt van het RIVM. Deze gegevens zijn beschikbaar als open data.

Hoe komen de cijfers tot stand?

Het RIVM baseert zich op informatie die wordt verzameld door Stichting NICE (Nationale Intensive Care Evaluatie). De stichting verzorgt de registratie van COVID-19-patiënten op de IC en verpleegafdelingen. De cijfers bevatten zowel patiënten die op de verpleegafdeling zijn opgenomen als patiënten die rechtstreeks op de IC zijn opgenomen. Patiënten kunnen ook buiten hun regio opgenomen worden.

Op het dashboard tonen we het gemiddelde aantal mensen dat per dag met COVID-19 is opgenomen in het ziekenhuis en de IC. Dit is een gemiddelde van zeven dagen. De meest recente dagen tellen niet mee in het gemiddelde, omdat de cijfers over deze dagen nog niet compleet zijn. In de grafiek ‘Patiënten door de tijd heen’ staat naast het gemiddelde ook het daadwerkelijke aantal ziekenhuisopnames en IC-opnames) per dag.

De kaart met cijfers per gemeente is gebaseerd op opnamedatum, de datum waarop de patiënt is opgenomen in het ziekenhuis. Het kan voorkomen dat ziekenhuisopnames later gemeld worden. Doordat er elke dag meldingen ontbreken én meldingen bijkomen van eerdere dagen, geeft de kaart toch een goed beeld van de dagelijkse ziekenhuisopnames.

De aantallen zijn relatief (per 100.000 inwoners) vanwege het verschillende aantal inwoners per gemeente. De opnames worden vaak een paar dagen later gemeld.

Verschillen tussen de cijfers LCPS en NICE

Het LCPS verzamelt sinds oktober 2020 ook cijfers over nieuwe ziekenhuisopnames. Er zijn verschillen tussen de registratiesystemen van LCPS en NICE. Het systeem van LCPS richt zich op de bedbezetting (capaciteit), het systeem van NICE op patiënten. Een toename van de bezetting zegt maar voor een deel iets over het aantal nieuwe patiënten. Zo is een bed bijvoorbeeld niet meteen beschikbaar als er een patiënt is ontslagen. Ook is het mogelijk dat één bed gedurende de dag door meerdere patiënten bezet wordt. Beide dataverzamelingen bevatten dus verschillende gegevens en dienen andere doelen. De cijfers zijn niet zonder meer uitwisselbaar.

Aanpassingen en correcties

Tot en met 16 december 2020 gebruikte het dashboard cijfers uit de Osiris database. De gegevens in Osiris zijn voornamelijk afkomstig van de GGD’en. Osiris kent echter een aanzienlijke onderrapportage van ziekenhuisopnames doordat de GGD’en niet altijd meer informatie krijgen over ziekenhuisopnames van COVID-patiënten. Het bestand van NICE is completer, maar hanteert ook een ruimere definitie van ziekenhuisopname. Osiris neemt alleen de patiënten mee die vanwege COVID-19 in het ziekenhuis liggen, terwijl NICE ook ziekenhuisopnames rapporteert van patiënten met COVID-19, maar die om een andere reden in het ziekenhuis zijn opgenomen.

Correctie
Door een correctie in het registratiesysteem van het Albert Schweitzer Ziekenhuis (regio Dordrecht) zijn 355 ziekenhuisopnames en 30 IC-opnames verdeeld over de periode van 1 januari 2021 tot 27 juli 2021 onterecht gemeld. De cijfers vallen lager uit. Deze zijn op 28 juli 2021 met terugwerkende kracht op het dashboard bijgewerkt.

Locatie van opgenomen patiënten Tot en met 24 november 2021 waren de cijfers gebaseerd op meldingsdatum (ziekenhuisopnames die op één dag gemeld zijn bij Stichting NICE). Vanaf 25 november 2021 gebruikt het dashboard cijfers die gebaseerd zijn op opnamedatum (de datum waarop de patiënt is opgenomen in het ziekenhuis).